Stadgar Föreningen Eksjö Tattoo

§1 Föreningens namn och ändamål
Föreningen vars namn är Föreningen Eksjö Tattoo, är en sammanslutning av företag, andra
föreningar, institutioner och enskilda som stödjer ändamålet vilket är: Att planera, finansiera och
genomföra Eksjö Tattoo.

§2 Medlemskap
Varje fysisk eller juridisk person som stödjer ändamålet med föreningen samt erlägger av årsmötet
beslutad avgift.

§3 Medlemsavgift
Medlemsavgift fastläggs av årsmötet och gäller löpande kalenderår. Medlemsavgiften skall erläggas
senast den 30 april. Endast den som erlagt medlemsavgift äger rösträtt vid föreningens
sammanträden.

§4 Organisation
Föreningens verksamhet utövas av årsmötet och styrelsen.

§5 Årsmötet
Årsmötet hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska jämte dagordning
utsändas minst fjorton dagar före årsmötesdagen.

§6 Röstning vid årsmötet
Varje närvarande äger en röst.

§7 Dagordning vid årsmötet
1. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för årsmötet.
2. Fråga om årsmötet behörigt utlysts.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Verksamhetsberättelse.
5. Kassaredogörelse.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen.
9. Val av föreningsordförande.
10. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare.
11. Val av två revisorer samt ersättare.
12. Val av valberedning.
13. Fastställande av årsavgift.
14. Övriga frågor.
Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i beslut under punkt 7. Årsmötet beslut fattas med enkel
majoritet där ej annat stadgas. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val som vid
lika röstetal avgörs genom lottning.

§8 Styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av fem till nio ledamöter och tre ersättare. Mandattiden för
ordförande och ledamot är två år och för ersättare ett år. Styrelsen utser inom sig sekreterare kassör
och andra funktionärer. Styrelsen kan till sig adjungera ledamot och tillsätter de arbetsgrupper som
bedöms behövas för planering och genomförande av Tattoo
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller
ordförandens mening.
Styrelseledamot som är förhindrad att närvara vid styrelsemöte skall i god tid anmäla detta till
sekreteraren. Sekreteraren kallar vid behov ersättare.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§9 Valberedning
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.

§10 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska före den 15 februari genom kassörens försorg
tillställas revisorerna för granskning.

§11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av årsmötet. För stadgeändring fordras 2/3
majoritet av de närvarandes röster.

§12 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning sker genom samstämmiga beslut av två på varandra följande
årsmöten. Beslut om upplösning skall ske med minst 2/3 majoritet. I händelse av föreningens
upplösning lämnas eventuella tillgångar till humanitär och social verksamhet.

Dessa stadgar antogs av årsmötet den 11 juni 1998
Stadgarna ändrades av årsmötet den 24 mars 2009